Taking too long? Close loading screen.

Zahtjev za kratkoročni zajam u kasi uzajamne pomoći

  • Izjavljujem da sam suglasan-na da se od moje plaće obračunava i isplaćuje obustava u visini
  • kuna na žiro račun Općeg sindikata Ministarstva unutarnjih poslova otvoren kod Erste&Steiermärkische bank d.d. IBAN:HR5924020061100624501 na rok od
  • mjeseci na ime kratkoročnog zajma u kasi uzajamne pomoći. Izjavljujem da sam upoznat-a sa Pravilnikom o poslovanju Kase uzajamne pomoći i da ću se pridržavati svih prava i obveza propisanih pravilnikom. Napomena: Obrazac je izdan u elektronskom obliku te je kao takav valjan bez potpisa i pečata.