Taking too long? Close loading screen.

Izjava o obustavi na plaću za mjesečnu štednju u kasi uzajamne pomoći

  • Izjavljujem da sam suglasan-na da se od moje plaće obračunava i isplaćuje obustava članarine u visini
  • kuna na žiro račun Općeg sindikata Ministarstva unutarnjih poslova otvoren kod Primorske d.d. Rijeka IBAN br: HR4741320031111000709 za mjesečnu članarinu u kasi uzajamne pomoći. Suglasan-na sam da se u slučaju isplate kase uzajamne pomoći u iznosu od 12.000,00 kuna do 24.000,00 kuna obračunava i isplaćuje članarina u visini 10 kuna. Izjavljujem da sam upoznat-a sa Pravilnikom o poslovanju Kase uzajamne pomoći i da ću se pridržavati svih prava i obveza propisanih pravilnikom. Napomena: Obrazac je izdan u elektronskom obliku te je kao takav valjan bez potpisa i pečata.