thumbIUCFHBBCIVAN KROLO, APEL ZA FINANCIJSKU POMOĆ

Budući da se ne može očekivati nikakva pomoć od strane MUP-a, molimo Vas da sukladno svojim mogućnosti, bez obzira o kako se malom iznosu radi pokušamo pomoći u lijećenju.

više ovdje…..

 

 

neimenovano

DATUVARSKE TOPLICE KORIŠTENJE DVORANE, FITNESS-A I BAZENA

POGODNOSTI

više ovdje…

 

 

 

 

thumbIUCFHBBC

Poštovane kolegice i kolege,

 

Kao što smo i pretpostavljali tumačenja članaka 126. stavka 1. Zakona o policiji donesenoj na 13. Sjednici Hrvatskog Sabora dana 15.07.2014.g. bio je samo uvod u dalje smanjenje prva policijskih službenika, pa se novim Nacrtom prijedloga Zakona o državnoj službi tako predlaže drastično svih zaštitnih mehanizama državnih službenika i namještenika, pa tako i djelatnika MUP-a.

 

Većina izmjena najviše će se odnositi baš na djelatnike MUP-a .

 

 

Iz Prijedloga Zakona o državnoj službi vidljivo je da se žele maksimalno ograničiti sva prva državnih službenika, omogućiti otpuštanja iz državne službe, premještaji, stavljanja na raspolaganje bez adekvatne zaštite državnih službenika i stavljanje u položaj da se čelnik tijela može ponašati kao da se radi o njegovoj privatnoj tvrtci.

 

Potpuno je neprihvatljivo ukidanje službeničkih sudova jer se na taj način omogućava čelnicima državnih tijela ili osoba koje oni za to ovlaste da prema osobnoj procjeni premještaju službenike ili im otkazuju ugovore o radu, a službenici nemaju nikakav prava osim pokretanja spora pred sudom za radne sporove, koji mogu trajati godinama dok su oni bez posla ili su nezakonito premješteni, onemogućeno im je napredovanje  ili su nezadovoljni godišnjom ocjenom.

 

Iz navedenog prijedloga da se zaključiti da više neće biti potrebe za disciplinskim sudom MUP-a, te da će svi dosadašnji modeli pravne zaštite nestatii, a jedini što će biti moguće je pokretanje postupka pred redovnim sudom nadležnim za radne sporove što će iziskivati enormne troškove i rizik plaćanja troškova u slučaju gubitka spora.

 

Centralizirani postupak zapošljavanja u kojem je omogućeno čelniku državnog tijela da samostalno odlučuje o zapošljavanju  dovesti će do nepotizma, zapošljavanja po političkim linijama i dr., pogotovo iz razloga što ne postoji pravo žalbe već samo postupak pred redovnim sudom nadležnim za radne sporove.

Radi pojašnjenja dostavljajmo Vam nekoliko primjera sada važećih odredbi zakona i predloženih  izmjena:

SADA VAŽEĆE ODREDBE:

U postupcima u kojima se odlučuje o prijmu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, pravima, obvezama i odgovornosti državnih službenika te prestanku državne službe, uključujući odlučivanje o svim pravima i obvezama državnih službenika (pa tako i o pravima iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike), primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku. Pravne posljedice donošenja rješenja nastupaju tek s danom izvršnosti rješenja.

 

PRIJEDLOG:

 

Vezano uz zaštitu prava službenika predlaže se propisati pravo žalbe Odboru za državnu službu samo protiv rješenja o prijmu u državnu službu, prestanku državne službe i udaljenju, dok protiv ostalih rješenja o pravima, obvezama i odgovornosti službenika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Time će se znatno smanjiti broj žalbenih postupaka i ubrzati postupak pred Odborom za državnu službu.

 

Predlaže se ukidanje službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda. O povredama službene dužnosti odlučuje čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti, a postupak do donošenja rješenja o odgovornosti nije upravni postupak. Čelnik tijela može osnovati komisiju za vođenje postupka (koja nema ovlast donošenja rješenja o odgovornosti). Protiv rješenja kojim se izriče kazna prestanka državne službe može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu, a protiv ostalih rješenja o odgovornosti za povrede službene dužnosti ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

SADA VAŽEĆE ODREDBE:

 

Državnim službenicima osigurana je zaštita prava kroz dva stupnja u upravnom postupku (čelnik tijela i Odbor za državnu službu) i dva stupnja u upravnom sporu (upravni sudovi i Visoki upravni sud), što dovodi do dugotrajnih postupaka, uključujući postupke zapošljavanja, prestanka državne službe, premještaja državnih službenika, stavljanja na raspolaganje i sl.

 

Također, o odgovornosti državnih službenika za teške povrede službene dužnosti i izricanju kazne ne odlučuju čelnici državnih tijela nego službenički sudovi u upravnom postupku. Državnim službenicima omogućava se zaštita kroz dva stupnja u upravnom postupku (službenički sud i Viši službenički sud) i dva stupnja u upravnom sporu (upravni sudovi i Visoki upravni sud).

 

Prema važećem Zakonu treba se donijeti rješenje o privremenom ili trajnom premještaju službenika na drugo radno mjesto sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (između ostalog, u rješenju o premještaju mora biti valjano obrazložena potreba službe, žalba Odboru za državnu službu, uvjeti za premještaj i dr.).

 

PRIJEDLOG:

 

Vezano uz provedbu postupka zapošljavanja, predlaže se ukidanje obveze državnih tijela da prije raspisivanja javnog natječaja ili internog oglasa provjere ima li službenika na raspolaganju Vladi i provjere njihove kompetencije te ukidanje obveze sudjelovanja predstavnika Ministarstva uprave u komisijama za provedbu javnog natječaja i internog oglasa.

 

Važeća klasifikacija radnih mjesta utemeljena je isključivo na stupnju obrazovanja službenika, te ne omogućava napredovanje i karijerni razvoj službenika. Kod napredovanja se u većini slučajeva pojavljuje potreba izmjena pravilnika o unutarnjem redu državnog tijela, radi utvrđivanja konkretnog radnog mjesta na koje se u postupku napredovanja može rasporediti i za koje ispunjava uvjete. Stoga se predlaže temeljem standardnih mjerila utvrđenih važećim Zakonom klasificirati radna mjesta u četiri kategorije. U kategorijama radnih mjesta Zakonom se utvrđuju potkategorije radnih mjesta, a uredbom Vlade mogu se utvrditi i razine potkategorija.

 

U pravilniku o unutarnjem redu neće se utvrđivati pojedinačni nazivi radnih mjesta i broj izvršitelja na tim radnim mjestima (kao do sada), već opisi poslova ustrojstvene jedinice s kategorijama, potkategorijama i naznakama razina radnih mjesta u okviru kojih se mogu obavljati pojedini poslovi. Također, predlaže se u pravilnicima utvrđivati okvirni broj državnih službenika u svakoj ustrojstvenoj jedinici, ali ne i broj izvršitelja na pojedinim radnim mjestima.

 

Stoga se predlaže da se kod preraspodjele poslova između postojećih službenika istog državnog tijela ne primjenjuje institut premještaja (nego bi se radilo o nalogu za obavljanje određenih poslova ili rasporedu službenika na određene poslove). Institut premještaja po potrebi službe primjenjivao bi se samo između državnih tijela, javnih službi i lokalne samouprave. Ako postoji potreba da službenik obavlja poslove koji mu nisu u opisu neće se donositi rješenje o premještaju nego dati nalog za obavljanje određenih poslova ili donijeti rješenje o rasporedu na drugo radno mjesto.

 

S obzirom da je postupak ocjenjivanja složen i dugotrajan, predlaže se brisanje postupovnih odredaba o ocjenjivanju u Zakonu (s tim da bi u izmjenama uredbe kojom se razrađuje institut ocjenjivanja trebalo pojednostaviti postupak ocjenjivanja) te smanjenje broja ocjena (umjesto pet, predlažu se četiri ocjene) te brisanje njihovih opisa iz Zakona. Predlaže se isključiti pravo žalbe protiv rješenja o ocjeni, ali bi se mogao pokrenuti upravni spor.

 

Postojeća klasifikacija radnih mjesta ne omogućava napredovanje i karijerni razvoj službenika. S obzirom na predloženu klasifikaciju i drugačiji koncept pravilnika o unutarnjem redu moguć je jednostavniji postupak napredovanja unutar iste potkategorije radnih mjesta. Državni službenik može redovito napredovati na višu razinu radnog mjesta samo unutar iste potkategorije radnih mjesta. Ako se radi o promjeni potkategorije ili kategorije radnog mjesta riječ je o izvanrednom napredovanju za koje su propisani dodatni uvjeti.

 

U svezi navedenog dana 04. Kolovoza dostavili smo naše primjedbe Matici hrvatskih sindikata koja će objediniti sve primjedbe i prijedloge Sindikata članova Matice isto dostaviti Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.  Dopis upućen Matici hrvatskih sindikata nalazi se također na našoj web stranici kao i Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi.

 

U cilju zaštite svih zaposlenika MUP-a ostaje nam jedino pravna borba, te ćemo kao i u slučaju  tumačenja članaka 126. stavka 1. Zakona o policiji, pokušati ukazati na štetnosti ovakvih izmjena i dopuna Zakona na jedinom mjerodavnom mjestu, a to je Hrvatski Sabor.

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik

 

Siniša Mihelić

 

thumbIUCFHBBC

Članarina za potrebe povjerenstava na nivou Policijskih uprava.

više ovdje…


 

thumbIUCFHBBC

Ocjena ustavnosti odluke Hrvatskog Sabora za davanje vjerodostojnog tumačenja članaka 126. stavka 1., a u vezi s člancima 60.,62. i 63. Zakona o policiji ( „Narodne novine„ , br. 34/2011. i 130/2012. ) donesenoj na 13. sjednici dana 15.07.2014.g.

 

 

Budući da je danas, 25.07.2014.g. u narodnim novinama broj 89/2014. objavljeno  „vjerodostojno tumačenje članaka 126. stavka 1., a u svezi s člancima 60,62 i 63. Zakona o policiji“ ispunjeni su svi uvjeti za podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu RH.

Iako su se neki drugi sindikati požurili sa svojim priopćenjima da će također zatražiti ocjenu ustavnosti navedenog vjerodostojnog tumačenja, dok su drugi zauzeli stav da su interni oglasi i javni natječaji provedeni ispravno i zakonito, bitno je za naglasiti da je OS MUP-a jedini sindikat koji je do sada reagirao i ukazao na nepravilnosti prilikom raspisivanja internih oglasa i javnih natječaja i da JEDINI U TOM PROCESU SUDJELUJE KAO STRANKA U POSTUPKU, jer smo jedini poduzeli sve da zaštitimo naše članove.  Naše stavove jasno smo izrazili kako dosadašnjim obavijestima na našim web-stranicama, tako su ih prenijeli i „Večernji list“, „Slobodna dalmacija“, „24 sata“, kao i mnogi drugi.

više ovdje….

 

 

 

Poštovane kolegice i kolege,
Kao što ste mogli saznati i iz medija Ustavni sud Republike Hrvatske pokrenuo je postupak ocjene ustavnosti Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina staža.
Budući da je OS MUP-a član Matice h…rvatskih sindikata, udruge više razine, nije samostalno pokretao postupak pred Ustavnim sudom, međutim bitno je za naglasiti da iako su ini sindikati zatražili ocjenu ustavnosti ovog zakona, a ukupno je podneseno 521 zahtjev, nisu podneseni zahtjevi za ocjenu ustavnosti uskrate ostalih prava, zato želimo naglasiti da je Ustavni sud je na prijedlog Matice hrvatskih sindikata pokrenuo ocjenu ustavnosti Zakona, a u povodu ukupno 476 prijedloga i uredbi, kojima je zaposlenima u javnim službama uskraćena božićnica za razdoblje od 2012. do 2014. godine, te regres za razdoblje od 2013. do 2014.g. predviđene Kolektivnim ugovorom.
Zašto ovo naglašavamo ?
Zato jer je to jedini put za ostvarivanje prava ne samo zaposlenih u javnim službama, nego i svih državnih službenika i namještenika.
Nažalost žrtve smo tzv. „Zakona o reprezentativnosti“, za koji je također pokrenut postupak ocjene ustavnosti pred ustavnim sudom, jer kad samo jedan  „reprezentativni sindikata“, pristane na odgodu prava iz kolektivnog ugovora onda gube svi, a to se dogodilo državnim službenicima i namještenicima. Da li će se u slučaju pozitivnog rješenja Ustavnog suda za zaposlene u javnim službama moći nešto učiniti i po pitanju ostvarivanja tih prava za državne službenike i namještenike, dakle i zaposlenike MUP-a, to je veliko pitanje, jer je potpisan dodatak kolektivnom ugovoru, odnosno pristanak na odgodu do rasta BDP-a, koji po sadašnjim trendovima možemo čekati godinama.
Pozdravljamo činjenicu da mnogi sindikati samostalno podnose prijedloge za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu, međutim u mnogim slučajevima neki se rukovode time da je bitno podnijeti  prijedlog za ocjenu ustavnosti kad to već i drugi čine, kako ne bi bili prozvani od svojih članova.
Zbog svega navedenog OS MUP-a je pripremio nekoliko zahtjeva za ocjenu ustavnosti aktualnih izmjena Zakona od kojih ćemo neke podnijeti samostalno, a neke u putem Matice Hrvatskih sindikata, o istome ćemo Vas izvijestiti uz predočenje argumenata, pogotovo tamo gdje je OS MUP-a već stranka u postupku.
S poštovanjem
Predsjednik
Siniša Mihelić


ad73be538fabf6450dfdee678e826a1c

 

Ustavni je sud poslao i posebno izvješće Saboru u vezi sa zakonom o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika.

više ovdje….

 

 

 

 

 

nn

 

Obavještavamo Vas da i ove godine možete ostvariti kupnju knjiga kod  u NARODNIM NOVINAMA D.D.

 

 

Prodavatelj  se obvezuje članovima Sindikata omogućiti kupnju školskih knjiga, pribora te ostalog asortimana u  prodavaonicama  Narodnih novina d.d. na  slijede načine:

 • putem      internetske prodaje
 • putem      povjerenika
 • putem      osobnog dolaska u prodavaonicu Narodnih novina d.d.
 • putem      internetske prodaje – kupac koji se na e-trgovinu Narodnih novina,      d.d.  prijavi, unese kod kupona na      predviđeno mjesto u okvir „Kodovi za popust“( kod partnera OSM2012SSSP12 ), tada ide u grupu na koju se      primijenjuje popust  od 12 % na      školski pribor u košarici.
 • putem      povjerenika  – povjerenici  sindikata obavljaju prikupljanje narudžbenica      za školske knjige, te narudžbenice dostavljaju u najbližu poslovnicu      Narodnih novina
 • putem osobnog      dolaska u prodavaonicu Narodnih novina d.d. – član sindikata policije je      dužan osobno pristupiti u prostorije izabrane trgovine prodavatelja, te se      identificirati članskom iskaznicom Općeg sindikata MUP-a, ili Potvrdom o      članstvu u Sindikatu i osobnom iskaznicom, te ovjerenom izjavom od strane      sindikata o suglasnosti  kojom      dozvoljava Odjelu materijalno-financijskih poslova MUP-a RH  ili svoje policijske uprave , da mu      prilikom isplate plaće izvrši obustavu dijela plaće na ime plaćanja      ugovorenih rata za robu, te da ustegnuti dio plaće doznači na žiro-račun      Sindikata  prema iznosima u pisanoj      obavijesti prodavatelja i izjave o suglasnosti obustave dijela plaće ,      koje  se prodavatelj  obvezuje dostaviti do 20. u tekućem      mjesecu središnjici Sindikata, a koji će proslijediti u Odjel      materijalno-financijskih poslova radi obrade administrativne zabrane na      plaću.

U slučaju kada je primatelj usluga Opći sindikat policije MUP-a RH (Podružnice ili Središnjica), račun se šalje na adresu na adresu Općeg sindikata MUP-a RH,Petrova 152, 10 000 Zagreb.

Načini plaćanja:

•putem internetske prodaje – član sindikata sam bira način plaćanja karticama na rate ili općom uplatnicom jednokratno

•putem povjerenika Sindikata – obustavom na plaće s ratama prema tablici u prilogu:

 1. do 1000,00      kuna na 3 rate
 2. do 1200,00      kuna na 4 rate
 3. do 1600,00      kuna na 5 rate
 4. do 2000,00      kuna na 6 rate
 5. do 2200,00      kuna na 7 rate
 6. do 2600,00      kuna na 8 rate
 7. do 2800,00      kuna na 9 rate
 8. do 3000,00      kuna i više na 10 rate

•putem osobnog dolaska u prodavaonicu Narodnih novina d.d. – obustavom na plaću prema gornjoj tablici

Molimo vas da se za sve nejasnoće javite povjerenicima ili središnjici sindikata.

NAPOMENA:

ZA SVE ČLANOVE KOJI SU VEĆ NARUČILI KNJIGE U ŠKOLAMA PREKO NARDONIH NOVINA VRIJEDE ISTI NAČINI PLAĆANJA I POPUSTI KAO DA SU IH NARUČILI OSOBNO U PRODAVAONICAMA NARODNIH NOVINA ALI NAM JE POTREBNO DOSTAVITI POPIS OD STRANE POVJERENIKA ILI GA DOSTAVITI PUTEM FAKSA ILI MAILA-a DA IH MOŽEMO PROSLIJEDITI U NARODNE NOVINE RADI OSTVARIVANJA POGODNOSTI.

U prilogu dostavljamo obrazac za obustavu na plaću  i  kupon za kupnju u e-trogovini

Predsjednik:

Siniša Mihelić

 

Picture-480Na nogometnom Stadionu “Želimir Romić” u Gornjem Bazju, pred oko 400 gledatelja odigrana je humanitarna utakmica između ekipe Policijske uprave Virovitičko podravske i Hrvatskog dragovoljca iz Zagreba koja je završila pobjedom gostiju od 6:5, a poluvrijeme je završilo rezultatom 4:2 za HD.
Za Policijsku upravu igrali su Mario Karnik, Saša Kukić, Mario Novosel, Mario Raptavi koji je postigao jedan zgoditak, Antonio Raptavi, Nikola Lukac, Igor Dunković koji je postigao tri zgoditka, Josip Granješ, Mario Duspara, Ranko Perković, Mihael Jung, Ivan Jazvić, Matija Presečan, Lovro Štefanec, Antonio Klasić koji je postigao jedan zgoditak, Tihomir Gumbarević, Željko Munjeković, Nikola Kečkiš, Dalibor Cerovski, Marijan Makar i Fredi Čizmar. Trener ekipe je bio Siniša Knežević.
Na humanitarnoj nogometnoj utakmici čiji je ukupan prihod namjenjen za poplavljena područja istočne Slavonije bili su nazočni i saborski zastupnik Josip Đakić, gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin, izaslanik župana Vukovarsko-srijemske županije Krunoslav Buhić, te načelnik Policijske uprave virovitičko-podravske županije Mirko Kostelac, načelnik Općine Suhopolje Marijan Brlek…. Organizator ovog humanitarnog susreta bio je Opći sindikat MUP-a, na čelu sa predsjednikom Sinišom Mihelićem i sindikalnim povjerenikom Tomislavom Terijem, a suorganizator je bio Županijski nogometni savez na čelu sa predsjednikom Đurom Bukvićem.

više ovdje…..

100_2248

 

 

 

Poštovane kolegice i kolege u mirnom mjestu Raslina kod Šibenika 10 min. od Vodica

iznajmljuju se dva apartmana više ovdje….

 

 

 

 

 

 

 

 

thumbIUCFHBBCOpći sindikat MUP-a Policijske uprave virovitičko-podravske u suradnji sa Županijskim nogometnim savezom na čelu s predsjednikom Đurom Bukvićem 12. srpnja organizira nogometnu utakmicu u Gornjem Bazju na stadionu “Želimir Romić”.
U susretu koji će biti humanitarnog karaktera jer će se prikupljati sredstva za pomoć poplavljenoj Slavoniji, snage će odmjeriti djelatnici Policijske uprave virovitičko-podravske i prva momčad Hrvatskog