OBAVIJEST MUP-a O UPUCENOM DOPISU SVIM POSLOVNIM BANKAM U SVEZI OTPLATE KREDITA DJELATNIKA I KASNJENJE PLACE 1OBAVIJEST MUP-a O UPUCENOM DOPISU SVIM POSLOVNIM BANKAM U SVEZI OTPLATE KREDITA DJELATNIKA I KASNJENJE PLACE 2

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZHŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ, 50% POPUSTA NA MJESEČNE PRETPLATNE KARTE I POJEDINAČNE KARTE ZA ČLANOVE SINDIKATA  I ČLANOVE NJIHOVIH  OBITELJI

Obavještavamo Vas da smo sklopili ugovor sa HŽ putnički prijevoz za kupnju karata po povlaštenoj cijeni potrebno je o svom trošku kupiti iskaznicu K-50 koja se kupuje temeljem potvrde OS MUP-a. Iskaznice se ispostavljaju na ime i prezime nositelja prava i korisnika prava, imaju fotografiju i vrijede godinu dana.

 

PREDSJEDNIK
SINIŠA MIHELIĆ

 

 1. UPUTE ZA ISPOSTAVLJANJE I KORIŠTENJE ISKAZNICE K-50 ZA PUTOVANJA U VLAKOVIMA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA ČLANOVE
 2. HŽ CIJENIK OS MUP-A
 3. POTVRDA HŽ
 4. http://www.hzpp.hr

            thumbIUCFHBBC

Obavještavamo Vas da smo Vam omogućili korištenje svih usluga koje pruža AUTOKLUB SIGET uz obročno plaćanje bez kamata i naknada:

 

AUTOŠKOLA NA 24 RATE:

 

za članove Sindikata i članove njihovih obitelji na adresi Siget 17, Zagreb osposobljavanje kandidata za A1, A, B ili M kategoriju uz obročnu otplatu  s maksimalno 24 obroka,  bez kamata.

CIJENE TEČAJEVA PO KATEGORIJAMA VOZILA:

 

PLAĆANJE AUTOŠKOLI SIGET d.o.o

B kategorija s  ispitnim satom            6.063,75 kn

M  kategorija s  ispitnim satom          3.418,75 kn

A1 kategorija s ispitnim satom           4.360,31 kn

U sve cijene je uključen PDV

 

CIJENE POJEDINIH ISPITA PLAĆANJE HAK-u:

prometni propisi i sigurnosna pravila                       147,50 kn

pružanje prve pomoći                                              118,75 kn

upravljanje motornim vozilom B kategorije              236,25 kn

upravljanje motornim vozilom M, A1, A kategorije   205,00 kn

U sve cijene je uključen PDV.

VIŠE OVDJE…

USLUGE SERVISA NA 10 RATA :

za članove Sindikata i članove njihovih obitelji na adresi Siget 17, Zagreb usluge limarije i servisa vozila, uz popust od 10% za rad i dijelove uz obročnu otplatu s maksimalno 10 obroka,  bez kamata.

VIŠE OVDJE… 

TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA VOZILA:

za članove Sindikata i članove njihovih obitelji na adresi Siget 17, Zagreb uz obročnu otplatu s maksimalno 10 obroka, bez kamata tehnički pregled, registracija i homologacija motornih i priključnih vozila.

 VIŠE OVDJE…

                                                                                                             Predsjednik

                                                                                                           Siniša Mihelić

thumbIUCFHBBCU prilogu Vam dostavljamo odgovor Ministarstva unutarnjih poslova pom. ministra gosp. Sanje Čanković broj: 511-01-152-86127/1-2014 od 03.10.2014. u svezi našeg upita od 17. rujna.

             Iz zaprimljenog dopisa  razvidno je da se tako skoro neće isplatiti naknada za civilno odijelo ili biti dostavljene narudžbenice.

             Naime MUP je sukladno Zakonu o javnoj nabavi objavio dokumentaciju za nadmetanje, s popisnicima građanskih odijela, u Elektroničkom glasniku javne nabave Republike Hrvatske, te je tek dana 26.09.2014.g. provedeno javno otvaranje ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata. 

             Budući da sukladno Zakonu u tijeku tek pregledavanje i ocjenjivanje dostavljenih ponuda, odnosno odluka o odabiru ili poništenju postupka, na koje se može izjaviti žalba nekoga od ponuđača, a u slučaju da se ne izjavi žalba tek nakon proteka obaveznog roka mirovanja u trajanju od 15 dana, sklapa se okvirni sporazum sa izabranim ponuditeljem i izrađuju narudžbenice za policijske službenike.

             Mišljenja smo da se postupak javne nabave mogao pokrenuti i ranije, a ovako će se možda tek krajem godine omogućiti policijskim službenicima pravo na civilno odijelo. Napominjemo da se isto mora ostvariti u tekućoj godini.

                                                                                                            Predsjednik

                                                                                                           Siniša Mihelić

Prilog: dopis MUP-a

       2014-03-03_100911Opći sindikata ministarstva unutarnjih poslova je kao član Matice hrvatskih sindikata podržao inicijativu  akcije prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma o pitanju davanja hrvatskih autocesta u koncesiju u koju je Matica aktivno uključena kao jedan od organizatora akcije koja će se provoditi od 11. – 25. listopada 2014.

Molimo naše članove da se o akciji informiraju na našim web stranicama i stranicama Matice, na kojima se nalazi Letak „Ne damo naše autoceste“ i podaci o koordinatorima za provedbu,  te da pokušate dati svoj doprinos s ciljem da se prikupi dovoljan broj potpisa.

 

 Zašto podržavamo ovu inicijativu ?

 

 Zato što se sredstva za sve državne službenike, pa tako i za MUP izdvajaju iz državnog proračuna, a zarada od cestarina trebala bi biti prihod proračuna, a ne zarada koncesionarima.

                                               

 Koncesionar će u 40 godina koncesije zaraditi oko 80 milijardi kuna čiste dobiti. Pored toga, predviđa se i još veća zarada koncesionara zbog buduće izgradnje Jadranskojonske autoceste – ključnog razvojnog projekta za povezivanje juga i zapada Europe. Taj novac bi se mogao slijevati u državni proračun za plaće, mirovine i brojne razvojne projekte, a ovako će odlaziti stranim korporacijama. Ako se isplati njima, zašto se ne isplati nama?!  Država će garantirati koncesionaru promet na autocestama i ako ga ne bude dovoljno morat ćemo koncesionaru pokriti razliku u prihodima. To nisu samo neutemeljeni strahovi nego nam se to već događa: zbog nedovoljne količine prometa na Istarskom ipsilonu, koncesionarima ove dionice već je isplaćeno preko milijardu kuna.

 

                                                                                                               Predsjednik

                                                                                                                              Siniša Mihelić

 

 1. UPUTE ZA PROVEDBU IZJAŠNJAVANJA KORDINATORI
 2. LETAK AUTOCESTE

 

thumbIUCFHBBCPoštovane kolegice i kolege,

 

Našim dopisom od  06. kolovoz 2014. godine izvijestili smo Vas da Vlada RH, Ministarstvo uprave predlaže izmjene Zakona o državnoj službi, o kojem smo se i očitovali kao član Matice Hrvatskih sindikata, te Vas izvijestili o predloženim izmjenama. Očito da se ne odustaje od predloženih izmjena jer smo od Matice zaprimili dopis Ministarstva uprave od 29. rujna 2014. u kojem se ponovo traži mišljenje o predloženim izmjenama i dopunama. jedan manji dio primjedbi je očito usvojen, ali ključne izmjene koje nisu prihvatljive  ponovo su predložene.

 

 Prijedlogom Zakona o državnoj službi žele se maksimalno ograničiti sva prava državnih službenika, omogućiti otpuštanja iz državne službe, ukidanje službeničkih sudova, premještaji, stavljanja na raspolaganje bez adekvatne zaštite državnih službenika i stavljanje u položaj da se čelnik tijela može ponašati kao da se radi o njegovoj privatnoj tvrtci, dok službenici nemaju nikakav prava osim pokretanja spora pred sudom za radne sporove, koji mogu trajati godinama dok su oni bez posla ili su nezakonito premješteni. U svezi navedenog dana 02. rujna 2014.g. dostavili smo naše primjedbe Matici hrvatskih sindikata koja će objediniti sve primjedbe i prijedloge Sindikata članova Matice te iste dostaviti Ministarstvu uprave. 

 

Budući da se u stvari radi o potpuno novom Zakonu na koji smo uputili brojne primjedbe, dostavljamo Vam samo izvode iz predloženih promjena. Dopis upućen Matici hrvatskih sindikata sa svim primjedbama nalazi na našoj web stranici kao i Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi.

 

Ako se reforma javne uprave, koja se stalno plasira u medijima,  svodi samo na ukidanje prava zaposlenika onda je to žalosno.

 

      Zbog toga navodimo samo neke od predloženih izmjena:

 Izmjene čl. 45.: „ državni službenik i namještenik može raditi prekovremeno do 60 sati mjesečno „

 

Izmjene čl. 40.: „ u pravilniku o unutarnjem redu utvrdit će se poslovi na kojima službenici podliježu periodičnoj promjeni mjesta rada.“

Izmjena članka 52. stavka 3. :„ Odbor za državnu službu“ zamjenjuje se riječima: „ Povjerenstvo za žalbe u državnoj službi“.

 

Izmjena članka 63. i odredbe stavka 2. koje su predložene: „ Iznimno od stavaka 1. ovog članka, odlučivanje o pravima državnih službenika iz kolektivnog ugovora nije upravna stvar. 

 

Izmjene članka 127.:

 1. Ako se donese novi pravilnik o unutarnjem redu na temelju novog akta o unutarnjem ustrojstvu, državni službenici se raspoređuju na radna mjesta iz tog pravilnika prema uvjetima pravilnika.
 2. Rješenje o rasporedu na novo radno mjesto donosi se u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu novog pravilnika o unutarnjem redu.
 3. Ako državni službenik u roku iz stavka 2. Ovog članka ne bude raspoređen stavlja se na raspolaganje Vladi. Roka za raspolaganje počinje teći istekom roka od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu novog pravilnika o unutarnjem redu.
 4. Ako se prema potrebama službe ukidaju pojedine ustrojstvene jedinice državnog tijela tog tijela, radna mjesta u državnom tijelu ili se smanjuje potreban broj izvršitelja na radnim mjestima, službenici koji su do tada bili raspoređeni na ta radna mjesta, odnosno u ustrojstvene jedinice koje se ukidaju, stavljaju se na raspolaganje. Rok za raspolaganje počinje teći danom stupanja na snagu izmjene pravilnika o unutarnjem redu.
 5.  Do donošenja rješenja o rasporedu odnosno stavljanju na raspolaganje, službenici nastavljaju  obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu čelnika tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.
 6. Tijekom roka raspolaganja državni službenik može biti raspoređen na slobodno radno mjesto za koje ispunjava uvjete.

 (7) Protiv rješenja o rasporedu i stavljanju na raspolaganje žalbu može izjaviti državni službenik za kojeg se rješenje donosi iz stavka 5. ovoga članka žalbu može izjaviti državni službenik za kojeg se rješenje donosi. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 

Dakle omogućava se zakonski stavljanje na raspolaganje Vladi, što u konačnici može značiti prekid radnog odnosa, iako u istom državnom tijelu postoje slobodna radna mjesta. Na taj način omogućava se opet rješavanje „viška nepodobnih“, dok se na slobodna radna mjesta u istom državnom tijelu mogu zaposliti „podobni“.

 

U cilju zaštite svih zaposlenika MUP-a ostaje nam jedino pravna borba, te ćemo kao i u slučaju  tumačenja članaka 126. stavka 1. Zakona o policiji, pokušati ukazati na štetnosti ovakvih izmjena i dopuna Zakona na jedinom mjerodavnom mjestu, a to je Hrvatski Sabor.   

 

Sve navedeno potvrdio je i Ministar uprave g. Arsen Bauk u izjavama objavljenim u Jutarnjem listu dana 03.10.2014. godine

    

                                                                                                               Predsjednik

 

                                                                                                             Siniša Mihelić

 1. ZID NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA DRŽAVNOJ SLUŽBI – PRIJEDLOG MATICA
 2. ZID NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA DRŽAVNOJ SLUŽBI

 

 

Allianz-logoPoštovani,

             Obavještavamo Vas da smo uz postojeći ugovor sa osiguranjem „JADRANSKO“ sklopili i ugovor sa „ALLIANZ“ osiguranjem kako bi Vam omogućili mogućnost izbora više osiguravatelja.

 

 

            Ugovor je sklopljen za slijedeće usluge:

 1. Osiguranje automobilske odgovornosti do 10 obroka
 2. Osiguranje automobilskog kaska do 10 obroka
 3. Osiguranje imovine do 12 obroka
 4. Osiguranje posljedica nesretnog slučaja do 12 obroka
 5. Osiguranje privatne odgovornosti do 12 obroka

 

Najniži iznos mjesečnog obroka otplate je 100,00 kn

 

Uz sklapanje police za automobilsku odgovornost  sa „ALLIANZ“ osiguranjem sklopljeni su ugovori sa  tvrtkom „AUTOZUBAK“ d.o.o., Velika Gorica, Zagrebačka 117 i autoklubom

 „ SIGET „ , Zagreb, Siget 17 za usluge tehničkog pregleda.

 

  AUTOZUBAK“ d.o.o., za slijedeće usluge do 12 mjesečnih obroka:

 

 1. tehnički pregled motornih i priključnih vozila,
 2. registraciju motornih i priključnih vozila,
 3. produženje registracije motornih i priključnih vozila,
 4. baždarenje tahografa.
 5. homologacije

 

AUTOKLUB  „ SIGET „ za slijedeće usluge do 10 mjesečnih obroka:

 

 1. tehnički pregled motornih i priključnih vozila,
 2. registraciju motornih i priključnih vozila,
 3. produženje registracije motornih i priključnih vozila,
 4. homologacije

Najniži iznos mjesečnog obroka otplate je 100,00 kn

OBRASCE ZA OSIGURANJE I TEHNIČKI PREGLED VOZILA MOŽETE PREUZETI SA WEB STRANICE SINDIKATA ILI KOD POVJERENIKA, A POTREBNO IH JE SAMO OVJERITI KOD POVJERENIKA SINDIKATA ZA POLICIJSKE UPRAVE.

 

ZA  DODATNE INFORMACIJE MOŽETE TAKOĐER KONTAKTIRATI GOSPODIĆNU MARINELU PRŠA NA MOB.091/3390-223.

 

                                                                                                            Predsjednik

                                                                                                           Siniša Mihelić

 1. POTVRDA ALIANZ OSIGURANJE VOZILA OPĆI SINDIKAT MUP-a
 2. POTVRDA AUTOKLUB SIGET OPĆI SINDIKAT MUP-a
 3. POTVRDA AUTOZUBAK OPĆI SINDIKAT MUP-a

 

 

 

AUTO ZUBAK

 

Poštovani

Obavještavamo Vas da smo sklopili i ugovor za tehnički pregled vozila STP „AUTO ZUBAK“  kako bi Vam omogućili mogućnost izbora više stanica za tehnički pregled vozila.

 

 

 

 

AUTOZUBAK“ d.o.o., za slijedeće usluge do 12 mjesečnih obroka:

a)      tehnički pregled motornih i priključnih vozila,

b)      registraciju motornih i priključnih vozila,

c)      produženje registracije motornih i priključnih vozila,

d)     baždarenje tahografa.

e)      homologacije

 

PREDSJEDNIK

Siniša Mihelić

 

 1. POTVRDA AUTOZUBAK OPĆI SINDIKAT MUP-a
 2. http://www.autozubak.hr/magazin/auto-zona/062011/novosti/amc-postao-oryx/

 

 

 

 

 

LOGO AUTO KLUB SIGETPoštovani,

        Obavještavamo Vas da smo sklopili i ugovor za tehnički pregled vozila STP „AUTOKLUB SIGET“  kako bi Vam omogućili mogućnost izbora više stanica za tehnički pregled vozila.

 

 

 

 

AUTOKLUB  „ SIGET „ za slijedeće usluge do 10 mjesečnih obroka:

a)      tehnički pregled motornih i priključnih vozila,

b)      registraciju motornih i priključnih vozila,

c)      produženje registracije motornih i priključnih vozila,

d)     homologacije

 

PREDSJEDNIK

Siniša Miheliš

 

 1. POTVRDA AUTOKLUB SIGET OPĆI SINDIKAT MUP-a
 2. http://www.aksiget.hr/

 

 

 

LOGO SOIC PROMET

Poštovani,

             Obzirom na činjenicu da se dosta Vas aktivno bavi lovstvom, a i mnogi žele postati lovcem u prilogu dopisa dostavljamo Vam ponudu Učilišta FERDINAND, Samobor, Kladje Mirnovečka 35, na koju se za program osposobljavanja odobrava popust od 20 % na navedene cijene u ponudi, 10% popusta za kompletnu kolekciju proizvoda u trgovini „MONI“ d.o.o. sa plaćanjem na rate, te u web trgovini TETRIJEB popust u iznosu od 15 % uz predočenje diplome Učilišta FERDINAND.

VIŠE OVDJE….